"Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner."

“İstiklâl, istikbâl, hürriyet, herşey adaletle kaimdir.”

Hakkımızda

Yüksel & Yüksel Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi, bilgi birikimleri ile tecrübelerini bir araya getirmeye karar veren iki avukat; Emre Yüksel ve Dilge Yüksel tarafından 2016 yılında kurulmuş, 2018 yılından itibaren avukatlık ve hukukî danışmanlık hizmetlerine arabuluculuk hizmetlerini de eklemiştir. Bugün; danışanlarına ve müvekkillerine pek çok hukuk dalında hizmet veren Yüksel & Yüksel; bu hizmetini, dürüst, etkin ve şeffaf olarak yerine getirmeyi kendine ilke edinmiştir.

EKİBİMİZ

Av. Dilge Yüksel

Kurucu Ortak

1983 doğumlu olan Dilge Yüksel, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık stajını yaparak çeşitli hukuk bürolarında çalıştı ve 2016 yılında Yüksel & Yüksel Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisini kurdu.

Baro Bilgileri
İstanbul Barosu, 43454

Av. Arb. Emre Yüksel

Kurucu Ortak

1986 doğumlu olan Emre Yüksel, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık stajını yaparak çeşitli hukuk bürolarında çalıştı ve 2016 yılında Yüksel & Yüksel Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisini kurdu.

Baro Bilgileri
İstanbul Barosu, 39797

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bireysel ve Toplu İş Sözleşmesi Uyuşmazlıkları, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kaynaklı Uyuşmazlıklar, Sosyal Güvenlik Hukuku

Yüksel & Yüksel, bireysel iş sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuk hizmeti vermekte olduğu gibi, işçi yahut işveren konumundaki danışanlarına iş sözleşmesinin devamı sırasında veya feshi ile oluşan uyuşmazlıklarda; muhtemel bir dava öncesinde, dava açılmadan önce arabuluculuk süreci içerisinde ve dava açılması hâlinde de dava süresince hukuk hizmeti vermektedir. Ofisimiz, özellikle iş kazası ve meslek hastalığı kaynaklı uyuşmazlıklarda, bu uyuşmazlıklar üzere açılan maddi ve manevi tazminat davalarında oldukça deneyimlidir ve bu alanda da hizmet vermektedir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin bireysel uyuşmazlıklar da Ofisimizin çalışma alanları içersindedir.

Aile Hukuku

Boşanma, Velayet, Soybağı, Nafaka, Mal Rejimleri

Yüksel & Yüksel, olası bir boşanma davası öncesinde özellikle Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında alınması gerekli barınma, uzaklaştırma gibi koruyucu ve önleyici tedbirlerin temin edilmesi, anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve bu türlü boşanma davalarının yürütülmesi, çekişmeli boşanma davaları ve bu davaların fer’ileri niteliğindeki velâyet, nafaka, maddi ve manevi tazminat taleplerinin takip edilmesi, boşanma veya ölümle son bulan eşler arasındaki mal rejimlerinin tasfiyesi ile buna ilişkin davaların takip edilmesi gibi Aile Hukukunu ilgilendiren konularda danışanlarına ve müvekkillerine hizmet vermektedir.

Gayrimenkul Hukuku

İnşaat Hukuku, Kentsel Dönüşüm, Kamulaştırma, İmar Uygulamaları, Kat Mülkiyeti, Kira Hukuku

Yüksel & Yüksel, inşaat ve kira gibi Gayrimenkul Hukukunu ilgilendiren sözleşmelerinin hazırlanmasında, incelenmesinde, İnşaat ve Kira Hukukuna ilişkin olası uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, Gayrimenkul Hukukunu ilgilendiren konularda, örneğin kişiler arası mülkiyet uyuşmazlıklarından kaynaklanan ya da kamulaştırma ve imar uygulaması gibi işlemlerden ileri gelen davaların takip edilmesinde, danışanlarına ve müvekkillerine hizmet vermekte olduğu gibi; Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanundan ileri gelen konularda ilgili kişi ya da ticari ortaklıklara; Kat Mülkiyeti Kanunundan ileri gelen konularda ise site ve apartman yöneticiliklerine, yanı sıra site ve apartman sakinlerine hukukî danışmanlık da yapmakta; yine bu konulara ilişkin davaları takip etmektedir.

Tazminat ve Sorumluluk Hukuku

Haksız Fiiller, Ölüm ve Bedensel Zararlar, Kişilik Haklarına Yönelik Müdahaleler

Yüksel & Yüksel, haksız eylemler, yanı sıra trafik kazası, hekim/doktor gibi sağlık çalışanlarının hatalı müdahaleleri (malpraktis), hizmet kusurundan ileri gelen idari eylemler ve benzeri nitelikteki Sorumluluk Hukukunu ilgilendiren eylem veya eylemsizlikler neticesinde meydana gelen ölüm ve/veya yaralanmalar sonucu oluşan (ölüm hâlinde destekten yoksun kalma zararları, cenaze ve defin giderleri; yaralanma hâlinde ise çalışma gücünün azalmasından ileri gelen zararlar, tedavi giderleri, bakım/bakıcı giderleri, kazanç kayıpları, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar gibi) maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması, tazminat davaları açılması; yanı sıra kişilik haklarının hakaret, tehdit gibi herhangi bir şekilde veya herhangi bir mecra da ve dahi basın yoluyla ihlâl edilmesi hâllerinde de manevi tazminata ilişkin talep ve davaların takip edilmesi gibi Tazminat ve Sorumluluk Hukukunu ilgilendiren konularda danışanlarına ve müvekkillerine hizmet vermektedir.

Sözleşmeler Hukuku

Satış, Trampa, Bağışlama, Kira, Ödünç, Hizmet, Pazarlamacılık, Eser, Yayım, Vekâlet, Simsarlık, Komisyon, Kefalet, Adi Ortaklık, Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri ile Atipik Sözleşmeler

Yüksel & Yüksel, Borçlar Kanununda tanımlanan ve hükümleri belirtilen her tür sözleşmenin hazırlanması ve bu tür sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların takibinin yanında, Kanunda açıkça tanımlanmayan franchise, know-how, sponsorluk sözleşmeleri gibi atipik (isimsiz) sözleşmelerin de hazırlanması ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların da takibi konularında hizmet vermektedir.

Ticaret Hukuku

Ticari İşletme, Kıymetli Evrak, Şirketler, Kooperatif, Sigorta

Yüksel & Yüksel, cari hesap/fatura ve benzeri kaynaklı genel ve adi ticari alacakların takibinin yanında, çek ve bono gibi kıymetli evraktan doğan uyuşmazlıkların takibi, bunlara ilişkin cebri icra ve dava süreçlerinin yürütülmesi; anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin genel kurul/ortaklar kurulu toplantılarının gündemlerinin belirlenmesi, toplantıların gerçekleştirilmesi, alınan kararların sıhhatinin denetlenmesi, gerektiğinde bunlar hakkında açılacak iptal davalarının takip edilmesi, pay sahiplerinin haklarının takibi, pay sahipleri arasındaki hak ve borçları düzenleyecek sözleşmelerin hazırlanması; Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk, Kasko, Hırsızlık, Yangın, İnşaat Tüm Riskler ve Mesleki Sorumluluk Sigortaları dâhil her tür sigorta poliçesinden doğan/doğabilecek uyuşmazlıklar ve bu nedenlerle açılan/açılabilecek davaların takip edilmesi gibi Ticaret Hukukunu ilgilendiren konularda danışanlarına ve müvekkillerine hizmet vermektedir.

Tüketici Hukuku

Ayıplı Mal ve Hizmetler, Tüketici Sözleşmeleri

Yüksel & Yüksel, ayıplı mal ve hizmetlerden kaynaklanan, onarım bedeli, bedel iadesi veya misli ile değişim talepli davaların takip edilmesi, tüketici kredileri, konut finansmanları, paket tur sözleşmeleri gibi her tür tüketici sözleşmesi uyuşmazlıklarının takibi, bu konularda açılan davaların takip edilmesi gibi Tüketici Hukukunu ilgilendiren konularda danışanlarına ve müvekkillerine hizmet vermektedir.

İcra ve İflas Hukuku

Cebri İcra, İflâs, Konkordato

Yüksel & Yüksel, her tür sebepten ileri gelen alacakların genel haciz ve iflâs yolu ile takibi, Takip Hukukuna ilişkin olarak karşılaşılabilecek itirazın iptali, menfi tespit, borçtan kurtulma, istirdat, tasarrufun iptali davalarının yürütülmesi, yanı sıra imzaya ve borca itiraz davaları ile yine Takip Hukukuna ilişkin şikâyetlerin takip edilmesi, konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması gibi İcra ve İflâs Hukukunu ilgilendiren konularda danışanlarına ve müvekkillerine hizmet vermektedir.

Miras Hukuku

Muvazaalı İşlemler, Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisi, Mirasın Paylaşılması

Yüksel & Yüksel, muris muvazaasından yahut ölünceye kadar bakma sözleşmelerinden ileri gelen iptal ve tenkis davalarının, murisin ölüme bağlı tasarrufları (vasiyet ve miras sözleşmesi) ile sağlararası kazandırmaları nedeniyle saklı payları zedelenen mirasçıların ileri sürebileceği tenkis taleplerinin, yine, miras sözleşmelerinden kaynaklanan diğer davalar ile miras nedeniyle istihkak davalarının takibinde, mirasın paylaşımı konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü konularında ve Miras Hukukunu ilgilendiren diğer konularda danışanlarına ve müvekkillerine hizmet vermektedir. 

Fikrî Mülkiyet Hukuku

Fikir ve Sanat Eserleri, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım

Yüksel & Yüksel, fikir ve sanat eserleri ile marka ve patentlere, yanı sıra faydalı modeller ile endüstriyel tasarımlara yönelik her tür hak ihlâllerine yönelik koruma tedbirlerinin temin edilmesi ile malî ve manevî haklar dolayısıyla açılabilecek maddi ve manevi tazminat davalarının takip edilmesi gibi Fikrî Mülkiyet Hukukunu ilgilendiren konulardan danışanlarına ve müvekkillerine hizmet vermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilere İlişkin Hak ve Yükümlülükler, Şikâyet Yolları, Cezaî Sorumluluk

Yüksel & Yüksel, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (KVKK) ayrıntıları açıklanan her tür kişisel veri nedeniyle veri sahiplerinin haklarına, veri işleyenlerin ise yükümlülüklerine yönelik olarak danışmanlık hizmetleri vermektedir. 

İdare ve Vergi Hukuku

İptal ve Tam Yargı Davaları

Yüksel & Yüksel, idare ile kişiler arasındaki uyuşmazlıklar dolayısıyla yapılması gerekli idari başvuruların hazırlanması, akabinde açılması gerekli iptal davalarının hazırlanıp takip edilmesi; vergi uyuşmazlıklarının idari yargı mercilerinde çözümlenmesi, ayrıca idarenin hizmet kusuru ile her tür eylemlerinden ileri gelen maddi ve manevi zararların tazmini için gerekli idari başvuruların yapılıp tam yargı davalarının açılması ve takip edilmesi konularında danışanlarına ve müvekkillerine hizmet vermektedir.

Ceza Hukuku

Soruşturma ve Kovuşturma Süreçleri

Yüksel & Yüksel, soruşturma evresinden başlayıp, kovuşturma süresinin sonuna ve hatta gerektiğinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu da dâhil olmak üzere tüm ceza yargılaması süreçlerinde şüpheli/sanık ve/veya mağdur/müşteki vekilliği de yapmakta; yalnızca Ceza Kanununda tanımlanan suç tipleri hakkında değil, diğer özel kanunlarda da yazılı suç tipleri bakımından da danışanlarına ve müvekkillerine Ceza Hukukunu ilgilendiren konularda danışanlarına ve müvekkillerine hizmet vermektedir.

Arabuluculuk Hizmetleri

İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk Süreçleri

Yüksel & Yüksel, ekibinde bulunan arabulucuları ile gerektiğinde tek bir arabulucu, gerektiğinde ise eş arabulucu aracılığıyla, arabuluculuğa elverişli alanlarda, aralarında ihtilaf bulunan taraflara arabuluculuk hizmeti de sunmaktadır.

İLETİŞİM

Çalışma saatlerimiz dışında randevu almak için, aşağıdaki iletişim formunu doldurarak talep oluşturabilirsiniz.

Adres
Yenişehir Mah. Bakü Cad. No: 6 Arma Residence A Blok K:4 D:104
Kurtköy, Pendik, İstanbul, 34912

Telefon/Fax
0216 307 07 14

E-Posta Adresimiz
[email protected]

Çalışma Saatlerimiz
Pazartesi–Cuma: 9:00–19:00

E - TAHSİLAT

Dosya borcu, vekalet ücreti ve masraf avansı ödemelerinizi, kredi kartı veya banka kartınız ile size uygun taksit seçeneğini belirleyerek, internet sitemiz üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Açıklama kısmına ödemenin türünü ve dosya numaranızı yazmayı unutmayınız.